Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. 

Spring naar inhoud

Privacyverklaring Ingenieursbureau Drechtsteden

Algemeen

Het Ingenieursbureau verwerkt incidenteel persoonsgegevens. 

 • Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat wij in het kader van een project, bijvoorbeeld bij directievoering en toezicht, de beschikking krijgen over persoonsgegevens van medewerkers, klanten en leveranciers van andere partijen. 
 • Tevens kan het zijn dat wij met externen contacten hebben, contracten afsluiten en in het kader daarvan de beschikking krijgen over persoonsgegevens.
 • Tevens kunnen persoonsgegevens gebruikt worden voor voorlichting d.m.v. van bijeenkomsten en nieuwsbrieven.
 • Tenslotte verwerken wij persoonsgegevens bij het raadplegen van sommige informatiesystemen die wij gebruiken in ons werk, denk bijvoorbeeld aan het kadaster.


De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens is vastgelegd in een privacy beleid. Dit is het privacy beleid van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, waarvan ons bureau deel uit maakt.


Deze verklaring geeft aanvullende informatie over de omgang met persoonsgegevens en over uw mogelijkheden tot het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens.


Persoonsgegevens die wij verwerken 

Van zakelijke relaties verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Functie
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 

Van bewoners verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats

Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag 

Persoonsgegevens van zakelijke relaties worden door ons verwerkt om onze zakelijke verplichtingen te kunnen nakomen, dus in het kader van een overeenkomst, of om onze wettelijke taken te kunnen uitvoeren.


Persoonsgegevens van bewoners verwerken wij wanneer wij bewoners die rondom één van onze projecten woont willen informeren. Wij verwerken ook persoonsgegevens van bewoners wanneer er voorafgaand aan één van onze projecten een bouwkundige opname van huizen en gebouwen rondom een project gemaakt dient te worden. Wij verwerken deze persoonsgegevens om onze wettelijke taken uit te kunnen voeren.


Bewaartermijn 

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijnen die door onze opdrachtgevers zijn vastgesteld, zijn wettelijk bepaald. Wij nemen voor het bewaren en vernietigen van archiefbescheiden de Selectielijst van de Vereniging Nederlandse Gemeenten al basis. Deze lijst bepaalt welke informatie gemeenten bewaren en hoe lang. 


Delen met derden 

Wij werken voor de uitoefening van onze taken en verantwoordelijkheden samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen in bepaalde gevallen persoonsgegevens met die organisaties. Indien een bouwkundige opname van een woning of gebouw gedaan dient te worden dan delen wij persoonsgegevens van bewoners met organisaties die bouwkundige opnames doen. Wij delen persoonsgegevens met deze organisaties zodat zij weten waar en bij wie zij een bouwkundige opnamen moeten doen. Op het moment dat wij persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.


Beveiliging 

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen maatregelen om het volgende te voorkomen:

 • Misbruik van uw persoonsgegevens; 
 • Verlies van uw persoonsgegevens;
 • Onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens;
 • Het ongewenst openbaar maken van uw persoonsgegevens;
 • Het ongeoorloofd veranderen van uw persoonsgegevens.


Wij maken onder andere gebruik van toegangsbeveiliging, een wachtwoordbeleid, van logging en van autorisaties. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Overheid (BIO) opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.


Rechten van betrokkenen 

U heeft onder andere het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit doen door een verzoek in te dienen bij de Privacy Coördinator van het Ingenieursbureau privacycoordinator@drechtsteden.nl. U krijgt alleen inzage in uw persoonsgegevens wanneer u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Meer informatie over uw rechten kunt u terugvinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Cookies 

Wij gebruiken voornamelijk technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we soms cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.


Contactgegevens 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via privacycoordinator@drechtsteden.nl Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens


Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

Voor de Drechtsteden is er een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Heeft u specifieke vragen over het toezicht op de privacy binnen de gemeente of het privacy beleid dan is het mogelijk om deze vraag te stellen aan de FG via de mail: FG@drechtsteden.nl Let op dat u in deze email geen vertrouwelijke informatie meestuurt, dit om uw eigen privacy te waarborgen.