Header zomereditie

Zomereditie 2019

Hier de zomereditie van de nieuwsbrief van het Ingenieursbureau Drechtsteden. U leest hierin over de ontwikkelingen van de Westelijke Dordtse Oever, de renovatie van de inmiddels 42 jaar oude Kiltunnel, een nieuwe commissie die gaat over Uitgiftenpeilen, de herinrichting van de Koninginneweg en vers van de pers: de opening van de speeltuin in Sterrenburg. Wij wensen u veel leesplezier. Oh ja, en natuurlijk ook een hele fijne zomervakantie!  


Aanmelden voor vernieuwde nieuwsbrief

De volgende edities van deze nieuwsbrief verschijnen in een nieuwe vorm. Hierdoor zijn we genoodzaakt om ons adressenbestand opnieuw aan te maken. Als u de nieuwsbrief van het IBD wilt blijven ontvangen, geef u dan op. Aanmelden.   

  Koninginneweg
Westelijke Dordtse Oever

Herinrichting Koninginneweg


Paradepaardje Westelijke Dordtse Oever


Het Ingenieursbureau Drechtsteden richt samen met de gemeente Zwijndrecht de Koninginneweg opnieuw in. De Koninginneweg is één van de belangrijkste en drukste wegen in Zwijndrecht. De herinrichting is nodig ter verbetering van de doorstroming van het verkeer. De complete weg wordt daarbij opnieuw ingericht en opgehoogd. Ook het groen wordt 'opgeknapt'. De werkzaamheden zijn in maart gestart en duren nog tot eind juli. Eind 2019 worden nieuwe bomen en beplanting aangebracht.


Wat houdt de herinrichting in?


Vanaf de rotonde bij de Pieter Zeemanstraat tot en met de rotonde Burgemeester Jansenlaan wordt de Koninginneweg opnieuw ingericht. Dit houdt in dat het asfalt, de bestrating en het groen zijn/worden opgehoogd en vernieuwd. Ook komt er een groene middenberm en wordt er een verlengde bushalte aangelegd. Het project is met name gericht op een betere doorstroming voor de bus. Om die reden wordt ook een zijstraat bij het Stationsplein afgesloten voor autoverkeer. Ook worden de verkeerslichten bij het Stationsplein vervangen door een moderne installatie. Deze installatie zorgt voor een snellere stoplichtregeling, waardoor het verkeer minder lang hoeft te wachten.


Uitdagend project


Projectleider van het IBD, Robert Penning, vertelt: " Eén van de grootste uitdagingen in dit project is de omgeving. En dan met name de omleiding van het verkeer. We proberen het verkeer zo efficiënt mogelijk om te leiden, maar we kunnen overlast niet helemaal voorkomen. Vooral ook omdat er in dit gebied meerdere projecten tegelijk in uitvoering zijn. Voor dit project ben ik zowel projectleider voor het IBD als voor de gemeente Zwijndrecht. Dit brengt een extra verantwoordelijkheid met zich mee, waarbij ik soms even moet schakelen tussen Zwijndrecht en IBD. En meteen ook een groot voordeel: de lijnen zijn zowel met de beheerders als met het IBD erg kort."  Het nieuw te ontwikkelen DistriPark Dordrecht op Dordtse Kil IV wordt het paradepaardje van de Westelijke Dordtse Oever (WDO). Het terrein ligt ten zuiden van het bedrijventerrein Dordtse Kil III richting Moerdijk direct langs de A16. Het vormt daarmee de zuidelijke poort naar de Randstad. Met 1000 hectare, 900 bedrijven en ruim 14.000 arbeidsplaatsen is dit het grootste bedrijventerrein en banenmotor voor Dordrecht en de regio Drechtsteden. Het terrein krijgt een profiel dat zich richt op de maritieme (een eigen zeehaven) en logistieke sector. Daarnaast krijgt het terrein een sterk duurzaamheidsprofiel. Er is veel ruimte voor innovatie en nieuwe ontwikkelingen.


Bommen en granaten


'Het ontwikkelen van dit gebied valt qua engineering onder verantwoording van het Ingenieursbureau Drechtsteden', vertelt Ries van der Pijl, als projectregisseur betrokken bij dit project. 'We werken op dit moment volop aan 17 deelprojecten. Van het aanleggen van onder meer ontsluitingswegen, bufferzones, een gemaal, persleidingen en een fietsbrug over het Beerpolderviaduct. We zoeken ook het terrein af naar explosieven met een dieptescan. Dat heeft onder andere twee 250 ponders uit de WOII opgeleverd. Deze zijn door een speciale eenheid veilig tot ontploffing gebracht.' 


Op dit moment bouwt Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk is voor rijkswegen, op het knooppunt A16/N3 aan een kwartklaverblad. Dit gebeurt in combinatie met een parallelweg langs de westelijke rijbaan van de A16. Voor een logistiek bedrijventerrein is de bereikbaarheid van het gebied namelijk van groot belang. Er wordt dan ook flink geïnvesteerd in infrastructurele maatregelen. Dordrecht maakt aan de oostkant van de A16, zowel richting het noorden als richting het zuiden, een nieuwe aansluiting op de A16. Tegelijk wordt een nieuwe westelijke ontsluiting aangelegd met de dijkversterking langs de Dordtsche Kil, die zorgt voor een perfecte verbinding van de Zeehaven met de bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II, III en DistriPark Dordrecht.


De duurzame gebiedsontwikkeling is geborgd met een BREEAM keurmerk. De basisenergie-infrastructuur bestaat uit een elektriciteitsnet, waarmee 100% energieneutraal ondernemen realistisch is. Er komen op het terrein onder meer een waterstof facility point, vier windturbines en een zonne-energiecentrale.

  Grondwaterpeil
nieuw tolplein Kiltunnel

Uitgiftepeilen Commissie Dordrecht


42 jarige Kiltunnel in renovatie


Het Ingenieursbureau Drechtsteden heeft samen met de afdeling Ruimtelijke Kwaliteit van Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht een Uitgiftepeilen Commissie opgezet. Het doel van deze commissie is om uitgiftepeilen van de openbare ruimte vast te stellen en bouwpeilen te adviseren voor woningen en bedrijven. 

 

Een uitgiftepeil is een hoogte in meters ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil (NAP). Het referentiepunt is de erfgrens tussen particulier en openbaar terrein. Bouwpeilen werden tot in het begin van deze eeuw in het Bouwbesluit en in de bouwvergunning vastgelegd. Om bouwers meer ruimte te geven voor verdiepte woonlagen en zo bijvoorbeeld dichter bij het water te kunnen bouwen, is deze eis uit het Bouwbesluit geschrapt.  De toegankelijkheid van de woning is wel vastgelegd in het Bouwbesluit. Het hoogteverschil bij de toegang tot de woning mag niet meer dan 2 centimeter bedragen. Deze wet is speciaal opgesteld om de toegang tot woningen voor mindervaliden makkelijker te maken.


Scenario's voor natter, droger en warmer weer


Het Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie (2018) heeft als doel om Nederland in 2050 klimaatbestendig te hebben ingericht. De gemeente Dordrecht wil al in 2035 voorbereid zijn voor de toekomstige klimaatscenario's, waarin het natter, droger en warmer wordt.

In het kader van het Deltaplan moeten we onze ruimte buiten anders inrichten dan eerder. De lage woningtoegangen zijn kwetsbaar voor extreme neerslag, waarbij het afstromende hemelwater vanaf het particuliere of openbare gebied gemakkelijk tot waterschade kan leiden. De commissie adviseert dan ook aan bouwers en architectenbureaus om bouwpeilen van minimaal 20 cm hoger dan het uitgiftepeil te gebruiken. Hierdoor wordt de kans op inpandige waterschade bij extreme neerslag enorm verminderd. Ook wordt hiermee meer afstand gerealiseerd tot de aanwezige grondwaterspiegels, wat weer resulteert in minder vochtige of natte kruipruimtes. De wettelijke toegankelijkheidsnorm tot de woning wordt met creatieve oplossingen ingevuld, zoals het werken met taluds.  


De commissie houdt zich bezig met het klimaat adaptief bouwen. Daarnaast pakt de gemeente meer de regie, omdat haar burgers de dupe worden van te laag gebouwde woningen. In de praktijk worden woningen namelijk vaak te laag gebouwd. De bouwers nemen als referentiepunt de verzakte straat en kennen de kwetsbare wateroverlast op sommige locaties niet.


In de commissie zitten leden uit het wegbeheer, grondwaterbeheer, beleid Water en een specialist Waterhuishouding. Als de situatie daarom vraagt worden de collega's van Stedenbouw gevraagd om advies.


Met de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid en de afdeling GEO zijn goede werkafspraken gemaakt om het hele proces goed te regelen.


Voor het proces is geregeld dat:
  • De bouwpeilaanvragen in een aparte mailbox terecht komen: uitgiftepeilen@dordrecht.nl. De omgevingsdienst dit communiceert naar de bouwers;
  • De afdeling GEO een digitale instrument heeft ontwikkeld om snel en eenduidig bouwpeilen te controleren en te bepalen. In dit systeem ook de afgegeven peilen zijn geborgd;
  • De afdeling bouw & sloop van de omgevingsdienst ook het afgegeven bouwpeil ontvangt.


Volg ons op Twitter en LinkedIn

De Kiltunnel, opengesteld in 1977 en één van de oudste onderwatertunnels van Nederland, is aan renovatie toe. In totaal passeren inmiddels zeker 4,3 miljoen weggebruikers jaarlijks de tunnel. Dat is verkeer vanuit de gehele regio, transport van gevaarlijke stoffen (categorie C) en een groot aantal fietsers.


Levensduur verlengen

Om de levensduur van de 42 jaar oude tunnel te verlengen en de kwaliteit en dienstverlening van de tunnel te behouden en te verbeteren is renovatie nodig. Zo wordt voorkomen dat systemen uitvallen en de veiligheid van weggebruikers en het personeel in het geding komt. Het opknappen van de tunnel zorgt er ook voor dat kosten voor instandhouding en exploitatie niet fors toenemen, opstoppingen op het tolplein door meer verkeersdruk niet toenemen en we voldoen aan huidige wet- en regelgeving.


Ries van der Pijl, als projectregisseur, betrokken bij dit project: "Als we dan toch gaan renoveren dan doen we dat op een duurzame manier. Zo wordt onder andere gebruik gemaakt van asfalt dat lichter van kleur is, ledverlichting en lichte wanden in de tunnel. De verwachting is dat dit zeker 25 % minder energieverbruik vraagt van de verlichting. Ook gebruiken we zonnepanelen op de luifel van het tolplein en passen we groene palen toe waardoor er geen kachel of koeling nodig is. Verder worden veel materialen hergebruikt."


Bereikbaarheid gegarandeerd

Renoveren zonder hinder is niet mogelijk. Nieuwe voorzieningen en systemen worden zo veel mogelijk naast de bestaande gebouwd om de bereikbaarheid van de tunnel zoveel mogelijk te garanderen. Het nieuwe tolplein wordt naast het huidige gebouwd. Het kantoorgebouw komt aan de andere kant van de weg. Het verkeer wordt in twee periodes van acht weken door één tunnelbuis geleid. De renovatie is in 2022 afgerond.


speelplaats Sterrenburg


Natuurlijke speelplek Sterrenburgpark is open


Woensdag 3 juli is de natuurlijke speelplek in het Sterrenburgpark officieel geopend. Veel kinderen genoten van een heuse modderdag waar ze mee konden doen aan een obstacle run en zelf sportdrankjes, popcorn en moddermonsters konden maken. Ook was er een workshop rappen en waren er demonstraties van basketball en baseball.


Marco Stam, Dordtse wethouder Wijken en Leefbaarheid: "Fantastisch burgerinitiatief! Mooi dat jong en oud hier van kunnen genieten."  


De inrichting van het park is samen met inwoners van de wijk bedacht. Er zijn voorzieningen met 'sport, spel en water'. Er is een waterspeelplaats, speelvoorzieningen, paden en zitmogelijkheden. Ook komt er een openbare barbecue. Vanaf nu kan de hele buurt genieten van deze nieuwe invulling in het park.