banner nieuwsbrief kerstthema

Wintereditie 2016

De winter is begonnen!


In deze nieuwsbrief leest u over projecten waar medewerkers van het bureau aan werken. In deze laatste editie van dit jaar een kijkje in het werk van beheerders van gebouwen. Verder artikelen over de renovatie van Wielwijk, een andere manier van aanbesteden en de feestelijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Ingenieursbureau van Hardinxveld-Giessendam en het Ingenieursbureau Drechtsteden.


Het Ingenieursbureau Drechtsteden wenst u prettige feestdagen en een heel goed en succesvol 2017.

filmpje

Renovatie riool Sumatraplein

Robert van der Steen van het Ingenieursbureau Drechtsteden vertelt in een filmpje over de bijzonderheden van het project renovatie riool Sumatraplein. Film

Ingenieursbureau Hardinxveld-Giessendam en Ingenieursbureau Drechtsteden werken vanaf nu samen

ondertekening samenwerkingsovereenkomstOp donderdag 17 november ondertekenden gemeentesecretaris Robert 't Hoen van Hardinxveld-Giessendam en Joris van de Looij, directeur van Ingenieursbureau Drechtsteden een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst loopt vooruit op de officiële toetreding van Hardinxveld-Giessendam tot de Drechtsteden in 2018.

Beide ingenieursbureaus werken vanaf nu samen aan het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten in de openbare ruimte. Hierbij maken zij gebruik van elkaars kennis op specialistische gebieden.


Kennis delen

Sjako Janse, hoofd afdeling openbare ruimte en sport van Hardinxveld-Giessendam: "Tot op heden hadden wij alle civieltechnische projecten in eigen beheer. Omdat wij maar met een kleine bezetting werken, werd een deel van het werk commercieel op de markt uitgezet. Met deze overeenkomst wordt dat deel van het werk voortaan door het IBD gedaan. Deze samenwerking heeft als grootste voordeel dat kennis gedeeld wordt. Hierdoor kunnen we samen meer doen en meer bereiken."


Joris van de Looij: "De komende tijd gaan we elkaar beter leren kennen, werkpakketten op elkaar afstemmen, zoeken naar nieuwe werkwijzen en zo investeren in de toekomst."


Samenwerking

De Drechtsteden bestaan nu uit de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Zij werken nu al vernieuwend en effectief samen. De gemeente Hardinxveld-Giessendam maakt vanaf 2018 officieel deel uit van de Drechtsteden en neemt nu al deel aan overleggen en projecten. Net als de andere zes gemeenten behoudt ook Hardinxveld-Giessendam haar eigen karakter en identiteit.


Door samen te werken kunnen de Drechtsteden méér doen en bereiken. Samen zijn ze de maritieme topregio en vormen een stedelijk gebied dat qua omvang vergelijkbaar is met een stad als Eindhoven en Utrecht. De Drechtsteden bouwen aan een sterke regio, waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Zij versterken hun economische kracht, maken het gebied nog aantrekkelijker en hebben zorg voor de inwoners, medewerkers en ondernemers in de regio.  Dordtse Zeehaven
impressie haalbaarheidsonderzoek basischool

Herontwikkeling Zeehaven


Onderhoud en beheer gebouwen is mensenwerk


De gemeente Dordrecht heeft sinds 2013 een samenwerkingsverband met het Havenbedrijf Rotterdam (HbR), waarbij de exploitatie en de ontwikkeling van het zeehavengebied van Dordrecht onder de verantwoordelijkheid van het HbR is ondergebracht.


Om de potentie van het 290 hectare grote zeehavengebied en de aangrenzende bedrijventerreinen optimaal te benutten werkt het Havenbedrijf samen met de gemeente Dordrecht, het Ingenieursbureau Drechtsteden en het bedrijfsleven aan de herontwikkeling ervan. Doel is om de haven van Dordrecht zichtbaar en succesvol te ontwikkelen tot een vitaal zeehavengebied waar het voor haven gerelateerde bedrijven aantrekkelijk is om zich te vestigen.


Uitbreiden activiteiten

De haven van Dordrecht is de meest landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland. En door de unieke ligging in combinatie met de waterdiepte van 9,45 meter is de haven zowel voor zee- als binnenvaartschepen goed te bereiken. Bovendien is het gebied goed te bereiken via de weg en met een goederenspoorlijn. Deze combinatie van factoren maakt het gebied uitermate geschikt voor haven gerelateerde business, zoals de overslag van massa- en bulkgoederen, logistieke dienstverlening en de maritieme maakindustrie. De herontwikkeling is gericht op het uitbreiden van de haven gerelateerde activiteiten in het havengebied.

Zeehaven

Duivelseiland

Een van de ontwikkelgebieden van de zeehaven is het meest noordelijk deel, het Duivelseiland. Als partner in Drechtsteden heeft het Ingenieursbureau Drechtsteden vanzelfsprekend de benodigde relaties en contacten in de regio. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft daarom het Ingenieursbureau Drechtsteden opdracht gegeven om de kansen en mogelijkheden van het gebied in beeld te brengen door een uitgebreide inventarisatie.


De volgende aspecten zijn hierbij belicht: ontstaansgeschiedenis, stakeholdersanalyse, weginfrastructuur, milieukundige situatie, geotechnische situatie, nautische infrastructuur, Klic melding, opstallen, kunstwerken en havenconstructies.


Duivelseiland

Het is geen eiland (meer) en men heeft de duivel er nooit gezien. Waarom dan toch die naam?


Lees erover.


Ruud Hoogstad, project assistent gebouwenbeheer, werkt sinds 2014 met verschillende collega's uit de Drechtsteden aan het onderhoud en beheer van gemeentelijke panden. "Bijzonder werk", zegt Ruud. "Werken voor gebouwenbeheer bij het ingenieursbureau heeft een harde en een zachte kant. Het ene moment onderzoek je op je knieën de bouwkundige staat van de Oude Toren in Alblasserdam. Een andere moment bekijk je hoe je een zorgunit aan een woning kunt toevoegen, zodat de gehandicapte zoon thuis kan blijven wonen."


Van a tot z

"Mijn collega's en ik bepalen de condities van diverse gebouwen en objecten waarna deze gekoppeld worden aan een meer jaren onderhoudsplan. Vervolgens voeren we dit 'MJOP' ook daadwerkelijk uit en begeleiden we de uitvoering. De portefeuille is zeer divers, variërend van zwembaden, scholen, sportcomplexen, culturele centra, gemeentewerven, woningen en gemeentehuizen.


Soms is een pand aan het einde van zijn levensduur en komen we met een advies voor renovatie of restauratie. Mijn achtergrond als architect komt hierbij goed van pas. Je moet voor dit werk beschikken over de nodige bagage en dat maakt het tegelijk ook afwisselend. Vervolgens selecteren we aannemers, vragen offertes aan, coördineren de werkzaamheden en houden toezicht op de uitvoering maar ook op tijd, geld en kwaliteit. Met ons team zijn we wat dat betreft een 'full service' organisatie, waarbij we opdrachtgevers kunnen ontzorgen voor de complete gebruikscyclus tot en met de sloop van een pand.


Bijzondere plekken

Bij de renovatie van Schouwburg Kunstmin in Dordrecht kom je van de kelder tot aan de zolder. En dan stuit je weleens op iets bijzonders. Op de zolder van Kunstmin is een unieke wandschildering van een Pauw. Bijna niemand krijgt dit te zien. Een ander moment loop je tussen 400 jaar historie in de Oude Toren in Alblasserdam. Tussen originele dakspanten en eikenhouten dakconstructies. De volgende dag bekijk je de staat van een zwembad. In dit geval De Dubbel. Dit zwembad voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Samen met collega Tom Sanders, hebben we onderzoek gedaan naar zowel renovatie- als nieuwbouwvarianten en deze vertaald in 3D modellen.


Ook bij mensen thuis

We werken ook aan klussen die voortkomen uit de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO). We ondersteunen dan op het technische vlak en zorgen er bijvoorbeeld voor dat mensen met een handicap thuis een goede plek krijgen. Een aanbouw, een zorgunit aan de woning of andere uitbreiding. Bij een aanvraag uit deze privésector bekijken we de thuissituatie. Wat is technisch mogelijk en haalbaar. We maken tekeningen, toetsen of de oplossingen volgens het bouwbesluit mogelijk zijn, vragen vergunningen aan en houden toezicht op uitvoering. Het is mooi om met je werk de kwaliteit van het leven van mensen te kunnen verbeteren."
   

aannemers
Tromptuinen

Raamovereenkomsten besparen geld en tijd


Wielwijk straks voor eeuwen sterk en weerbaar


Henny van Dijk en Roelof Nolles, allebei sr projectingenieur bij het Ingenieursbureau, schuiven aan voor een interview bij Communicatie op de vierde verdieping in het Stadskantoor. Een verdieping lager dan waar hun grootste opdrachtgever zit: Stadsbeheer Dordrecht. Ze vertellen over een andere manier van aanbesteden: het werken met raamovereenkomsten.


Roelof: "We zijn op een onderdeel, het onderhoud woonwerven, en straten, afgestapt van de normale manier van aanbesteden. Reden hiervoor is dat de gemeenteraad vorig jaar extra krediet beschikbaar heeft gesteld om het achterstallig onderhoud van die woonerven, en straten aan te pakken. De nieuwe manier van aanbesteden, via een raamovereenkomst, geeft ons de mogelijkheid deze achterstand sneller in te halen.


Mini competitie

Er is een raamovereenkomst aangegaan voor het onderhouden van woonerven en straten in heel Dordrecht. "Die overeenkomst is voor in elk geval 2 jaar aangegaan met drie aannemers", vervolgt Henny. Jos van de Graaf BV en Gebroeder Kloens BV uit Dordrecht en Krinkels uit Wouw. Deze drie aannemers gaan bij iedere nieuwe opdracht met elkaar de strijd aan.


Roelof: "De aannemer bepaalt niet de prijs voor aanbesteding, die krijgt hij van ons. Wij hebben vooraf de prijs per eenheid bepaald; bijvoorbeeld de kosten van een vierkante meter straat of het plaatsen van een kolk. De prijzen voor 80% van de werkzaamheden liggen vast. Aan de aannemer de keuze om hoger of lager in te zetten (op het subtotaal van de aanneemsom mag de aannemer een bonus/malus hanteren van 0 tot 10%). Aan ons om te selecteren op andere kwaliteiten (communicatie / bereikbaarheid / hinder). Het principe hoe goedkoper hoe beter, gaat hier dus niet op. Dat ging overigens vaak ten kosten van de kwaliteit. We hopen dat met deze nieuwe manier van werken de kwaliteit beter wordt. De eerste ervaringen zijn positief."


Goede boterham

Henny: "de bedragen die wij hanteren zijn opgebouwd uit ervaring van afgelopen jaren. Door in te schrijven op raamovereenkomsten accepteert de aannemer dat het normale prijzen zijn, waarmee een goede boterham te verdienen valt".


"Volgens jaar willen we nog een stapje verder gaan", zegt Roelof. "De aannemer krijgt nu het definitief ontwerp mee en gaat aan de slag. Het komt dan nog weleens voor dat tijdens de uitvoering er diverse aanpassingen nodig zijn. En dat zorgt voor meer oponthoud, meer kosten. In de toekomst willen we de aannemer eerder in het ontwerpproces betrekken. Niet alleen kan hij dan vragen over de uitvoering direct beantwoorden. Ook kunnen wij het ontwerp met de aannemer bespreken en met gebruik van zijn kennis het ontwerp, indien gewenst, aanpassen".


Meten van prestatie

Tijdens en na afloop van het project worden de aannemers beoordeeld middels de emvi-prestatiemeting. Op deze manier kunnen we toetsen of gemaakte afspraken over kwaliteit, planning, hinder en meer minderwerk worden nagekomen. Bij het inschrijven op vervolgopdrachten uit de raamovereenkomst telt de score van de emvi-prestatiemeting zwaar mee. De aannemer heeft dus belang bij een zo hoog mogelijke score.


In 2007 kregen de veertig ergste probleemwijken in Dordrecht het predicaat 'Vogelaarwijk', genoemd naar oud-minister Ella Vogelaar. Deze wijken kregen extra geld van het rijk om te verbeteren, zo ook de wijk Wielwijk. Met wijkbewoners, Woonbron en de gemeente is toen gewerkt aan een visie 'Wielwijk voor eeuwen sterk en weerbaar!' Nu, bijna tien jaar later, vertelt Ger Franssen, projectleider bij het Ingenieursbureau Drechtsteden wat dat extra geld heeft opgeleverd en nog gaat opleveren.


Forse ingrepen

Ger: "De gehele wijk wordt aangepakt om zo bewoners een beter toekomstperspectief te geven. Daarvoor zijn forse ingrepen nodig in woningen en de buitenruimte, maar ook worden investeringen op economisch en sociaal gebied gedaan. Oude flats zijn of worden nog gesloopt en veel sociale huurwoningen verdwijnen. Er komen meer koopwoningen, om zo meer diversiteit in de bevolkingsgroepen te krijgen. Straten worden verlegd of nieuw ingericht en rioleringen worden vervangen. In het Wielwijkpark mogen een aantal woningen gebouwd worden. Er komt zelfs een nieuwe ontsluitingsweg richting Dordtse Kil."


Onderzoek

De projectgroep Wielwijk werkt technische zaken uit en adviseert over hoe zaken kunnen worden opgeknapt. Geotechnisch; waar zijn er bijvoorbeeld verzakkingen. Milieutechnisch; waar is de ondergrond schoon genoeg om veilig te kunnen werken. Maar ze onderzoeken ook de flora en fauna in de wijk. Staan er bijzondere bomen, zijn er bijzondere dieren. Bij alles wordt nauw samen gewerkt met Woonbron en gemeentelijke afdelingen, zoals Stedenbouw, Stadsbeheer en Projectmanagement.


Stormhoek

Gescheiden riool

Inmiddels zijn er al deelprojecten in de wijk opgeleverd, zoals de Reddersbuurt en nu de eerste fase van Stormhoek, ook een buurt in de wijk. De tweede fase start nu. Ger: "Hier nemen ook het vervangen van het riool mee. We gaan van een gemengd stelsel, waar hemel- en afvalwater opgevangen worden in één rioolbuis, naar een gescheiden stelsel. Het afvalwater gaat naar de zuivering en het hemelwater wordt direct afgevoerd naar het oppervlaktewater. Als projectleider loop je alle fases door in zo'n project. Je bent directievoerder tijdens de uitvoering, verantwoordelijk voor de financiën, maar je houdt ook in de gaten of het technisch allemaal goed gaat.


Natuurlijke watergangen

"Het is interessant dat je zo'n wijk geleidelijk ziet opknappen", vertelt Ger. "Er komen trouwens nog een paar grote projecten aan die ook het aanzicht van de wijk enorm zullen beïnvloeden. Zo wordt de M.H. Trompweg straks een mooie woonstraat met voldoende ruimte voor spelende kinderen en met een groot groen park ervoor. In de volksmond de Tromptuinen genoemd. Nu staan er nog flats. Deze worden vervangen door onder andere eengezinswoningen woningen. Deze woonstraat krijgt een duurzaamheidskarakter. Er wordt namelijk veel groen verwerkt, dat gaat dienen als een natuurlijke watergang. Het is nu afwachten op Woonbron. Pas als zij gaan slopen, komen wij in actie."
  Kademuren haven Dordrecht
Kiosk Waterbus

Kademuren in steden


Kiosk Waterbus


Inspecties en advisering zijn van groot belang voor beheer en onderhoud van binnenstedelijke kademuren. Om toe te werken naar een uniforme benadering en als hulp bij het opzetten van een beheerssysteem voor binnenstedelijke kademuren, stelde de BiKA werkgroep Vaststellen reststerkte en risicobenadering een generieke beheerstabel op.


Lees op het Platform BIKA meer over de tabel die mede door het Ingenieursbureau Drechtsteden tot stand is gekomen.


Het wachten op de waterbus bij de Merwekade is vanaf nu een stuk aangenamer. In december wordt een kiosk geopend, waar passagiers informatie over vaartijden en over Dordrecht kunnen krijgen. Er is echter ook een lekkere bak koffie of thee of zelfs een snack te krijgen.


IBD-er Mazin Abdullsada heeft het ontwerp van de kiosk gemaakt. Begeleiding van het gehele bouwproces lag in handen van zijn collega Peter van den Eijnden. De gemeenteraad heeft voor de kiosk € 225.000 uitgetrokken, aangevuld met  € 150.000 van de provincie. De gemeente verhuurt de kiosk aan Aquabus b.v. die verantwoordelijk is voor de exploitatie. Scheepswerf Kooiman Hoebee BV uit Zwijndrecht heeft de kiosk gebouwd.