Header Herfst

Herfsteditie 2018

Tijd voor de herfst!

Dat in september de herfst officieel is begonnen kunnen we ons nu eigenlijk niet voorstellen. Nog zoveel zon en heerlijke temperaturen. Maar het seizoen van de paddenstoelen en de kastanjes is toch echt begonnen. Waar blijven de koude, winderige en regenachtige dagen?


In deze herfsteditie van het ingenieursbureau aandacht voor de rotonde aan de Simon de Danserweg, de inrichting rondom het winkelcentrum van Wielwijk, het verloren stukje weg aan de Laan van Europa en de stand van zaken rondom het werken met de ISO norm. 
  Tromptuinen

Tromptuinen en hoge rotonde in Wielwijk


Omgeving winkelcentrum Crabbehof deftig opgeknapt


Wielwijk is nu echt op de schop. Aanleiding waren sociale problemen in de wijk, het geïsoleerde park, het doorgaande verkeer en de eentonige buurten in deze jaren vijftig wijk. Sinds 2007 werkt het ingenieursbureau al mee aan de ingrijpende transformatie van deze wijk. De werkzaamheden hebben een tijd stil gelegen, maar er wordt nu volop in de wijk gebouwd.


Dave Goossen, senior projectingenieur bij het ingenieursbureau en sinds 2017 betrokken bij dit project: "op dit moment werken we in het zuidwesten in de wijk aan de nieuw te maken ontsluitingsweg, de Admiraal de Ruyterweg, en in het bijzonder aan een rotonde op 4,5 meter hoog op de Simon de Danserweg.


Rotonde op hoogte


Bijzonder is dat wel. Een rotonde op 4,5 meter hoog. Dit vraagt om een andere aanpak dan een 'platte' rotonde.  "We hebben het hier over een meerjarenproject, waar we nu in de voorbelasting zitten", vervolgt  Dave. We brengen zand aan op overhoogte. De veenlaag die er ligt verdicht op deze manier en zorgt ervoor dat over ongeveer een jaar de ondergrond stabiel is. Gedurende de zettingsperiode blijft de Simon de Danserweg gewoon in gebruik. Na de zettingsperiode breken we de boel gedeeltelijk af, bouwen we de definitieve constructie op en leggen we de rotonde aan. Het talud wordt aan beide zijden voorzien van 'gewapende grond'. Door middel van meerdere lagen verdicht zand met daaromheen gronddoeken wordt er voor gezorgd dat op een beperkte oppervlakte met steile wanden, wel zo'n 90 graden, toch een stabiele rotonde aangelegd kan worden. Omdat de Short Stay Facility redelijk dicht op de nieuwe te maken rotonde ligt, plaatsen we aan die kant een betonnen wand, een zogenaamde Terre Arme. Een eventuele ontsluiting richting Amstelwijck ten zuiden van Wielwijk, is in de toekomst mogelijk." De wand van gewapende grond aan de andere zijde wordt met groenblijvende beplanting afgewerkt.


Nieuwe route de wijk uit


Dave: "De nieuwe Admiraal de Ruyterweg gaat dienst doen als nieuwe doorgangsweg, de wijk in en uit. Op dit moment worden in dit tracé oude palen, duikers, kabels en leidingen uit de grond gehaald en zijn rioleringswerkzaamheden al in uitvoering. Na de zettingsperiode van ongeveer een jaar kunnen we eind 2019 deze weg definitief gaan aanleggen. De nu nog doorgaande MH Trompweg wordt dan in 2020 vervangen door de Tromptuinen. Daar komen eengezinswoningen, in een zogenaamde 'shared space' aan het park."


Door deze forse ingrepen in woningvoorraad , duurzame en klimaatbestendige buitenruimte en investeringen op sociaal en economisch gebied wordt Wielwijk weer sterk en weerbaar.Het opknappen van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum Crabbehof was een jaar geleden hard nodig. De straten en het asfalt rondom het winkelcentrum Crabbehof waren in een slechte staat. In de wijk werd druk gewerkt, er waren werkzaamheden in de omgeving van het Admiraalsplein, het riool werd vervangen bij de Abraham Kuiperweg. Kabels en leidingen zijn vernieuwd, warmteleidingen zijn aangelegd door HVC en er was nieuwbouw bij het Wiardi Beckmanplantsoen en in de Van den Tempelstraat. Heel veel werkzaamheden op heel veel plaatsen en dus heel veel afstemming nodig om het winkelcentrum bereikbaar te houden.

 

Omgeving winkelcentrum aangepakt


In samenwerking met de gemeente Dordrecht is een plan gemaakt om het gebied rondom het winkelcentrum op te knappen. Meer groen, minimaal hetzelfde aantal parkeerplaatsen en het hoogteverschil tussen parkeervakken en stoep oplossen. Ook werden oude bomen vervangen, verkeerslichten verwijderen, werd de route van de bus anders en nog veel meer. Allemaal liefst met zo min mogelijk overlast voor bewoners, winkeliers, winkelend publiek en verkeer.


Het ingenieursbureau heeft dit project voorbereid, samen met de gemeente het ontwerp bedacht, besproken met bewoners en winkeliers, bestek gemaakt, de aanbesteding begeleid en hield tot kort nog dagelijks toezicht op de werkzaamheden.

 

Laatste loodjes


Nu, bijna een jaar verder, is de reconstructie en herbestrating van de wegen rondom het winkelcentrum Crabbehof bijna klaar. Op dit moment werkt de Dordtse aannemer Heijmans Infra, aan wie de klus een jaar geleden is gegund, nog aan de laatste restpunten. Als die zijn uitgevoerd dan is de aanpak van de wijk Crabbehof weer een stap verder.  

De Thorbeckeweg, Savornin Lohmanweg, de Groen van Prinstererweg rond de winkels kunnen er dan weer een poosje tegen.

Op naar het volgende deel van de wijk.

  Certificaat ISO
Laan van Europa

ISO 9001-2015 Plan-Do-Check-Act


Vergeten stukje weg vindt eigenaar


Inmiddels zijn de eerste interne audits uitgevoerd. Deze keer door ons eigen opgeleide auditteam, dat bestaat uit Andrew Hunter, Bram Heijmans, Leonardth van Genderen en Freek Oldenburger.


Projectleider ISO, Freek: "Bij zo'n interne controle bekijken we (Check) of collega's volgens de juiste en afgesproken procedures werken. Blijkt dat niet zo, dan wordt diegene gevraagd dit in het vervolg wel zo te gaan doen (Act). Het kan ook zijn dat blijkt dat sommige procedures niet helemaal lekker werken of dat deze verouderd zijn. We vragen dan of er ideeën voor verbetering zijn (Plan) en voeren dat in (Do). Zo worden onze processen doorlopend verbeterd."  


Nieuw format projectplan


Een goed voorbeeld hiervan is het format van het projectplan. Dit plan stamt uit 2011. Voor het project "Renovatie Kiltunnel" is een nieuw format projectplan ontwikkeld (Do). De opgenomen wetgeving is geactualiseerd. Zoals bijvoorbeeld de Wet Natuurbescherming (waaronder de Flora en Fauna wet valt sinds 2017). De wet beschermt dieren en planten die in het wild voorkomen.


Bij de tijd blijven


Freek: "Als je van start gaat met een nieuw project, dan is het van belang dat je controleert of er in het gebied beschermde dieren of planten leven. Kom je een beschermde soort tegen, zoals bijvoorbeeld de huismus of een vleermuis, dan moet je je aan bepaalde regels houden. Het nieuwe projectplan is inmiddels voorgelegd aan de projectregisseurs (Check) en wordt na goedkeuring door het MT vastgesteld (Act) en bij de standaarddocumenten geplaatst. Zo leidt de ISO aanpak tot een helemaal 'bij de tijd' projectplan.


Volgende interne audits zijn in het 4e kwartaal van 2018 gepland.Jeroen Ekkerink, projectleider bij Gebr. Van Kessel heeft de afgelopen jaren met hetzelfde projectteam van het ingenieursbureau verschillende projecten gerealiseerd binnen gemeente Dordrecht. De reconstructie van de Mijlweg, de herinrichting van de Merwedestraat  en de Oranjelaan in fase 1. Nu is hij druk bezig met de Oranjelaan fase 2. Hij blikt terug op het project Laan van Europa.

Uitdaging niet uit de weg


Jeroen: "Samen werken met het ingenieursbureau is erg prettig. Zoals iedereen weet zijn er bij ieder project uitdagingen die opgelost moeten worden. En dat gebeurt altijd in een prettige samenwerking en goede sfeer. Uitdagingen gaan we niet uit de weg. We werken als één team met hetzelfde doel: een kwalitatief goed stuk werk maken, waar we met zijn allen trots op kunnen zijn.


Zo ook met het project, de asfaltverharding van de Laan van Europa. Jeroen: "We zijn gestart met het maken van een faserings- en verkeersplan. Dit plan hebben we samen met firma De Omleiding en het ingenieursbureau gemaakt en besproken met onder andere Rijkswaterstaat (vanwege werkzaamheden N3-A16), omliggende bedrijven, hulpdiensten en de afdeling bereikbaarheid van de gemeente. Het werken aan de openbare weg vraagt veel afstemming en duidelijke afspraken, met heel veel partijen."


Vergeten stukje weg


Op de Laan van Europa stopt het asfalt vóór de beheergrens van Rijkswaterstaat (raakvlak met N3). Dit zat destijds niet in de scope van het  project Amstelwijck. Daardoor is er ergens een stukje weg tussen wal en schip gevallen. Dit is nu opgelost. De bestaande asfaltverharding is vervangen, inclusief detectielussen en markering. Hiervoor is 13 centimeter van de bestaande asfaltverharding gefreesd en zijn er twee tussenlagen en een asfaltdeklaag terug aangebracht. Vervolgens kregen de rijbanen een nieuwe markering. De detectielussen van de verkeerslichten zijn opnieuw in de nieuwe tussenlaag aangebracht.  


Het project is inmiddels uitgevoerd en het stuk weggedeelte dat eerst nog in beheer was bij het Grondbedrijf is inmiddels overgedragen aan Stadsbeheer.